සමාගම් සුදුසුකම්

 • ව්යාපාර බලපත්රය

 • සහතික කිරීමේ සහතිකය


 • FDA ලියාපදිංචිය සත්‍යාපනය කිරීම

 • දෙවන කාණ්ඩය වෛද්‍ය උපකරණ සහතිකයයි

 • විදේශ වෙළඳ ලියාපදිංචි කිරීමේ ආකෘති පත්‍රය

 • නිරෝධායන වාර්තා ආකෘතිය ඇතුළත් කිරීම සහ පිටවීම

 • පරීක්ෂණ වාර්තාව

 • අන්තර්ගතය පිළිබඳ වගුව

 • පරීක්ෂණ ප්‍රති .ල

 • පරීක්ෂණ වාර්තාව

 • පරීක්ෂණ වාර්තාව

 • නිෂ්පාදන ලියාපදිංචි කිරීමේ පෝරමය

 • වෛද්‍ය උපකරණ නිෂ්පාදන සහතිකය

 • වෛද්‍ය උපකරණ නිෂ්පාදන බලපත්‍රය